1. Szkoła, uznając potrzebę otocznia dzieci szczególną opieką i troską, w tym zapewnienia im właściwej pomocy i ochrony prawnej, za podstawę swojego działania przyjmuje podstawowe prawa i wolności wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka oraz z innych aktów prawnych dotyczących praw człowieka, praw dziecka i praw ucznia.
 2. Każde dziecko, objęte instytucjonalną opieką szkoły, uzyskuje gwarancję realizacji jego praw i wolności, a w szczególności realizację praw ucznia do:
  1. pełnego bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
  2. poszanowania godności osobistej oraz nietykalności cielesnej – niezależnie od sytuacji, w której się znajdzie,
  3. wychowania nie narzucającego żadnego światopoglądu politycznego, społecznego i religijnego,
  4. programu nauczania dostosowanego do wieku, możliwości psychofizycznych, zainteresowań i zdolności – programu, który uczy rozumienia otaczającego nas świata oraz gwarantuje osiąganie sukcesów szkolnych i pozaszkolnych,
  5. wymagań edukacyjnych dostosowanych do wieku i możliwości psychofizcznych,
  6. jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny osiągnięć edukacyjnych, uwzględniającej zarówno poziom wiedzy i umiejętności, jak również starania i wysiłek wkładany w osiągnięcie celów,
  7. procesu kształcenia – zorganizowanego w sposób uwzględniający indywidualne różnice w stylu i tempie uczenia się, umożliwiającego negocjowanie sposobów osiągania celów oraz form prezentacji indywidualnych osiągnięć edukacyjnych,
  8. tygodniowego planu zajęć, uwzględniającego zasady higieny umysłowej dziecka,
  9. organizacji życia szkolnego i pozaszkolnego, gwarantującego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań i potrzeb, w tym potrzeby odpoczynku,
  10. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, umożliwiającej wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
  11. przyjaznego nauczyciela (wychowawcy) nastawionego na pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów,
  12. popełniania błędów i możliwości ich korekty,
  13. samorządnego współdecydowania o życiu szkoły i uczestnictwa w ocenie jej pracy z prawem zabierania głosu we wszystkich sprawach,
  14. uzyskiwania informacji o swoich prawach oraz do korzystania z instytucjonalnych form ich egzekwowania,
  15. korzystania z bazy oświatowej oraz pomocy i środków dydaktycznych (w tym zbiorów bibliotecznych), będących w dyspozycji szkoły,
  16. ochrony zdrowia oraz opieki i pomocy socjalnej.
 3. Ułatwiając uczniom świadome korzystanie z przynależnych im praw, w wewnątrzszkolnych unormowaniach prawnych, wskazywane są. szczegółowe zasady – procedury postępowania oraz dodatkowe uprawnienia uczniów, m.in. takie jak prawo każdego ucznia do:
  1. poznania:
   1. treści, celów i założeń realizowanych programów nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania i kryteriów oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
   2. wewnątrzszkolnych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w tym zasad i kryteriów ustalania oceny zachowania,
   3. przewidywanych – śródrocznych lub końcoworocznych, ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej oceny zachowania – na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
   4. zakresu wiedzy i umiejętności podlegających kontroli oraz warunków ustalania oceny z kontrolnych prac pisemnych – co najmniej trzy dni przed planowanym sprawdzianem,
  2. wnioskowania w sprawach:
   1. dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności w sytuacji, gdy przewidywana klasyfikacyjna ocena osiągnięć edukacyjnych lub przewidywana ocena zachowania jest, zdaniem ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), oceną zaniżoną lub ustaloną
    z naruszeniem zasad obowiązujących w szkole,
   2. złagodzenia lub anulowania zastosowanej statutowej kary,
   3. programowania pracy edukacyjnej szkoły (klasy), w tym organizowania pozalekcyjnej działalności edukacyjnej, kulturalno – rozrywkowej, rekreacyjno – sportowej, turystyczno – krajoznawczej, itp.,
  3. bycia wybranym i wybierania swoich reprezentantów do samorządu uczniowskiego i rady szkoły oraz prawo uchwalania regulaminu działalności organów samorządu uczniowskiego,
  4. przedstawiania własnych opinii we wszystkich sprawach szkoły (klasy) – w sposób i formach przyjętych w szkole (indywidualne wystąpienia, ankiety, kwestionariusze, itp.),
  5. prezentowania i promowania własnych osiągnięć edukacyjnych, w tym reprezentowania szkoły (klasy) na zewnątrz,
  6. uzyskania, od nauczycieli (wychowawcy), uzasadnienia każdej ustalonej przez nich oceny osiągnięć edukacyjnych lub oceny zachowania oraz prawo do przedstawiania własnej opinii w sprawie proponowanej oceny zachowania,
  7. miesięcznego uprzedzenia o przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej,
  8. zdawania egzaminów klasyfikacyjnych oraz egzaminu poprawkowego,
  9. zapoznania się ze sprawdzoną i ocenioną pisemną. pracą kontrolną,
  10. uzyskania promocji lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz otrzymania statutowych nagród i wyróżnień,
  11. okresowego zwolnienia z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego,
  12. odpoczynku, w tym prawo do pełnych przerw miedzy lekcyjnych oraz do wolnego czasu w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych,
  13. opieki w czasie całego pobytu w szkole,
  14. uczestniczenia w organizowanych przez szkołę pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych, rekreacyjno – sportowych, ogólnorozwojowych, itp.


OBOWIĄZKI UCZNIA

Każdy uczeń zobowiązany jest swoją codzienną postawą i zachowaniem promować model ucznia Szkoły Podstawowej Nr 109 w Łodzi, a w szczególności obowiązany jest do:

 1. wykorzystywania pełni swoich możliwości psychofizycznych oraz czasu pobytu w szkole do systematycznego podwyższania poziomu własnej wiedzy i umiejętności,
 2. regularnego (i punktualnego) uczęszczania na zajęcia edukacyjne ujęte w tygodniowym planie zajęć uczniów,
 3. rzetelnego i terminowego wykonywania zadań powierzanych przez nauczyciela, zespół klasowy lub organizację szkolną,
 4. posiadania przy sobie dzienniczka jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt z rodzicami
 5. usprawiedliwiania nieobecności w szkole oraz wyjaśniania przyczyn ewentualnych spóźnień lub braku przygotowania się do zajęć jak również przestrzegania zakazu opuszczania terenu szkoły bez zezwolenia lub opieki.
  1. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia w formie pisemnej lub ustnej dokonuje rodzic (prawny opiekun) ucznia w terminie siedmiu dni po powrocie ucznia do szkoły.
  2. Wymagane jest usprawiedliwienie w formie pisemnej nieobecności trwającej powyżej 5 dni roboczych. Usprawiedliwienie wystawia rodzic (prawny opiekun) lub lekarz.
  3. Nieobecności ucznia mogą wynikać jedynie z sytuacji losowych lub choroby ucznia. Wszystkie inne np. świadome opuszczanie lekcji, spóźnienia będą miały wpływ na obniżenie oceny zachowania.
  4. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez rodziców (prawnych opiekunów) wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia zawierającego datę, godzinę i oświadczenie o przejęciu całkowitej odpowiedzialności za dziecko.
 6. stosowania się do zakazu przynoszenia do szkoły sprzętu elektronicznego typu: odtwarzacz mp3, walkman, dyktafon, discman, palmtop itp. oraz używania telefonów komórkowych.
  1. Uczeń posiadający telefon komórkowy za zgodą rodziców ma go wyłączony i schowany. Włączenia telefonu może dokonać dopiero po opuszczeniu budynku lub w uzasadnionych sytuacjach w obecności nauczyciela.
  2. W przypadku nieprzestrzegania przyjętych zasad i korzystania z wymienionych urządzeń nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon lub inny sprzęt elektroniczny i przekazać rodzicom na konsultacjach lub najbliższym spotkaniu.
  3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesiony przez ucznia jakikolwiek sprzęt elektroniczny.
 7. przyjmowania współodpowiedzialności za własne zdrowie (życie) – uczeń nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie stosuje środków odurzających, a także przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,
 8. szanowania własności swojej i innych – uczeń nie pozostaje obojętnym wobec zaobserwowanych przypadków niszczenia (zawłaszczania) mienia szkolnego – zgłasza nauczycielom (osobom dorosłym) dostrzeżone nieprawidłowości,
 9. utrzymywania ładu i porządku szkoły i jej otoczenia oraz dbałość o środowisko naturalne człowieka – uczeń dba o estetykę izb dydaktycznych, zawsze pozostawia po sobie porządek, nie zaśmieca szkoły i jej otoczenia, nie niszczy zieleni, włącza się w prace na rzecz ochrony przyrody,
 10. dbania o schludny wygląd i noszenie obowiązującego w szkole jednolitego stroju uczniowskiego
 11. respektowania zasad współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętych norm etycznych, m.in. poprzez:
  1. uczestniczenie w życiu klasy (szkoły) – współorganizowanie (a także inicjowanie) działań sprzyjających integracji zespołu klasowego (społeczności uczniowskiej),
  2. udzielanie pomocy kolegom (osobom) potrzebującym – uczeń jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
  3. prezentowanie zachowań potwierdzających kulturę osobistą – uczeń nie używa wulgaryzmów, stosuje zwroty grzecznościowe, okazuje szacunek zarówno osobom starszym, jak i młodszym kolegom,
  4. uczciwe przyznawanie się do popełnionych błędów i naprawianie wyrządzonej szkody – uczeń nie kłamie, nie nadużywa zaufania innych, nie krzywdzi innych,
  5. uznawanie prawa innych do posiadania i wyrażania własnych myśli i opinii – uczeń jest krytyczny wobec wszelkich przejawów nietolerancji bądź naruszania podstawowych praw ucznia (praw dziecka, praw człowieka),
  6. prezentowanie postawy potwierdzającej dumę z polskiego dziedzictwa kulturowego oraz poczucie więzi ze społecznością szkolną (lokalną regionalną – uczeń zna i szanuje symbole narodowe (regionalne, lokalne, szkolne), uczestniczy w szkolnych uroczystościach, imprezach, akcjach, itp., reprezentuje klasę (szkołę) na zewnątrz.