RODZAJE NAGRÓD STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW

 1. Nagradzanie, wyróżnianie, a także karanie uczniów, będące jednym z elementów oddziaływań wychowawczych szkoły, ma na celu:
  1. motywowanie uczniów do działania i zachęcanie do własnego rozwoju
  2. zaspokajanie potrzeby szacunku, uznania i akceptacji                                                                                   
  3. dostrzeganie i docenianie zaangażowania i wysiłku ucznia
  4. promowanie i utrwalanie oczekiwanych działań, postaw i zachowań
  5. minimalizowanie i eliminowanie przejawów zachowań negatywnych.
 2. System nagród i kar, stosowany w szkole, uwzględnia w szczególności:
  1. preferowanie oddziaływań pozytywnych, w tym dostrzeganie wysiłku i postępów czynionych przez dziecko – wyróżnianie szczególnych osiągnięć edukacyjnych, upowszechnianie oczekiwanych postaw i zachowań uczniów;
  2. uznanie prawa dziecka do popełniania błędów – stosowanie kar adekwatnych do rodzaju przewinienia,
  3. poszanowanie godności osobistej ucznia oraz jego prawa do nietykalności cielesnej,
  4. jawność działań związanych nagradzaniem i karaniem uczniów – pełną znajomość, przez uczniów i rodziców (opiekunów prawnych), zasad i warunków wyróżniania, nagradzania i karania,
 3. Kryteriami warunkującymi przyznanie uczniom nagrody lub zastosowania wobec nich kary są działania, postawy i zachowania, takie jak:
  1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
  2. poziom opanowania wiedzy i umiejętności określonych realizowanymi programami nauczania – poziom uzyskiwanych osiągnięć edukacyjnych,
  3. systematyczność, pracowitość i wytrwałość w dążeniu do osiągania określonych celów,
  4. wykorzystywanie pełni swoich możliwości psychofizycznych (w tym uzdolnień
   i zainteresowań) – aktywność w różnych dziedzinach życia szkoły, udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, itp. oraz sukcesy osiągane we współzawodnictwie uczniowskim.
 4. Uwzględniając kryteria, określone w ust. l, rada pedagogiczna – na uzasadniony wniosek wychowawcy klasy, potwierdza prawo ucznia do uzyskania:
  1. świadectwa z biało-czerwonym paskiem, stwierdzającego uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
  2. świadectwa promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
   z odnotowanymi szczególnymi osiągnięciami, tj. wpisem potwierdzającym udział oraz osiągnięte przez ucznia sukcesy we współzawodnictwie międzyszkolnym, w tym szczególne osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także – w odniesieniu do uczniów I etapu edukacyjnego, zajęcie punktowanej lokaty we współzawodnictwie wewnątrzszkolnym lub międzyklasowym,
  3. imiennego wyróżnienia przez dyrektora na forum szkoły,
  4. listu pochwalnego dla ucznia lub (oraz) listu gratulacyjnego dla rodziców,
  5. nagrody książkowej, rzeczowej lub innej premii materialnej (stosownie do możliwości finansowych szkoły),
  6. pisemnego wyróżnienia – dyplomu,
  7. innych wyróżnień upowszechniających sukcesy i zaangażowanie uczniów, tj.:
   1. pochwały dyrektora na forum szkoły lub klasy,
   2. pochwały wychowawcy na forum klasy lub podczas uroczystego spotkania zespołu klasowego z udziałem rodziców,
   3. wpisu do kroniki szkoły (klasy),
   4. prezentacji wyników – osiągniętych sukcesów indywidualnych lub zespołowych, na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych,
 5. Dodatkowe wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane uczniom za:
  1. współudział w realizacji statutowych celów i zadań szkoły (np. za pracę w samorządzie uczniowskim, w bibliotece szkolnej, w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych, za szczególne zaangażowanie w udzielanie pomocy innym ludziom, itp.),
  2. reprezentowanie szkoły (klasy) na zewnątrz (np. za uczestnictwo w spotkaniach problemowych, przeglądach, zawodach, prezentacjach, itp.),
  3. aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych bądź współorganizowanie (lub uczestniczenie) w problemowych konkursach klasowych, szkolnych, itp.,
  4. inne szczególne osiągnięcia uczniów oraz angażowanie się w działalność szkoły i klasy.
 6. Wyróżnienia i nagrody, o których mowa w ust. 3, przyznają nauczyciele, wychowawcy klas, organizatorzy konkursów i zawodów, opiekunowie organizacji dziecięcych i młodzieżowych, jak również dyrektor szkoły – z uwzględnieniem zasad (warunków) ujętych w szczegółowych programach dydaktyczno – wychowawczych lub regulaminach konkursów, zawodów, itp., stosownie do możliwości finansowych szkoły, klasy, organizacji, itd.
 7. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem, potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 8. Najwyższym, zaszczytnym odznaczeniem, wśród społeczności naszej szkoły jest otrzymanie odznaki „Srebrna tarcza”
  1. Srebrną tarczę” otrzymuje uczeń na zakończenie klasy VI, który na świadectwach ukończenia klasy: IV, V, VI uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę przynajmniej bardzo dobrą z zachowania.

RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW

 1. Wobec uczniów, którzy naruszają unormowania organizacyjno-prawne, przejawiają zachowania odbiegające od ogólnie przyjętych zasad etyczno – moralnych, prezentują postawy zagrażające zdrowiu i mieniu prywatnemu lub szkolnemu stosowane są następujące kary:
  1. pisemne upomnienie wychowawcy klasy lub nauczyciela uczącego w formie uwagi do dziennika lekcyjnego lub innej dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę klasy np.: w zeszycie uwag
  2. rozmowa dyscyplinująca ucznia przeprowadzona przez wychowawcę
  3. rozmowa dyscyplinująca ucznia przeprowadzona przez wychowawcę w obecności ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
  4. rozmowa dyscyplinująca ucznia przeprowadzona przez wychowawcę i pedagoga szkolnego w obecności ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
  5. pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawcę
  6. ustne lub pisemne upomnienie Dyrektora szkoły
  7. rozmowa Dyrektora szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami)
  8. zawieszenie prawa do udziału w niektórych formach zajęć pozalekcyjnych oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz
  9. zawieszenie prawa do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
  10. zadośćuczynienie finansowe za wyrządzone szkody na rzecz szkoły
  11. przeniesienie ucznia do równoległej klasy
 2. Uzasadniony i uzgodniony z rodzicami (prawnymi opiekunami), wniosek w sprawie przeniesienia ucznia do równoległej klasy przedstawia wychowawca klasy – decyzję rozstrzygającą podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 3. Wykonanie – zastosowanie statutowej kary wobec ucznia, może być odroczone na określony przez wychowawcę klasy okres próbny (jednak nie dłużej niż na pół roku), jeżeli uczeń wyrazi wolę poprawy i uzyska pisemne poręczenie samorządu uczniowskiego (klasowego lub szkolnego) lub innych organów szkoły.
 4. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają. prawo w terminie 7 dni od daty powiadomienia, wnieść do dyrektora szkoły (za pośrednictwem sekretariatu) odwołanie od wymierzonej kary statutowej – wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) powinien określać ich oczekiwania, tj. złagodzenie bądź anulowanie zastosowanej kary oraz wskazywać okoliczności uzasadniające odwołanie.
 5. Decyzje rozstrzygającą i ostateczną w sprawie podejmuje dyrektor szkoły, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zapoznaniu się z opinią rady pedagogicznej.
 6. Powiadomienie wnoszącego odwołanie o podjętym rozstrzygnięciu następuje w formie pisemnej – w terminie możliwie najkrótszym, jednak nie przekraczającym miesiąca.